Taxatie woning voor je hypotheek l Consumentenbond (2024)

Wat is mijn huis waard?

Wil je een hypotheek afsluiten of wijzigen, dan moet je bijna altijd de marktwaarde van je woning aantonen. Dat doe je door een recente taxatie van je huis in te leveren. Voor een taxatierapport hoef je niet altijd te betalen.

Let op! Een waardebepaling van je huis door de makelaar is niet hetzelfde als een taxatie. Een waardebepaling geeft je een inschatting van de woningwaarde. Maar wil je je hypotheekafsluiten of wijzigen, dan heb je een taxatierapport nodig.

Gratis taxatie: WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag

Soms is de gratisWOZ-beschikking(WOZ-opgave) of het gratis WOZ-taxatieverslag voldoende.

Wanneer kan ik de WOZ gebruiken?

Een aantal hypotheekaanbieders accepteert de WOZ-beschikking als je ze vraagt om derisico-opslagvan je hypotheekrente te verlagen. Maar niet allemaal. En sommige gaan alleen akkoord met het WOZ-taxatieverslag. Kijk in ons overzicht van alle aanbiedersals je wilt weten hoe het zit bij je eigen geldverstrekker.

Allianz, Attens en Syntrus Achmea accepteren de WOZ-opgave ook voor een nieuwe hypotheek. Maar dan mag de hypotheek niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde (peildatum 17 mei 2024).

Waar vind ik de WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag?

WOZ-beschikking

Kijk voor de meest recente WOZ-beschikking inMijnoverheid.nl. Om in te loggen bij Mijnoverheid.nl heb je je DigiD nodig. De WOZ-beschikking vind je onder de categorie 'wonen'. Heb je geen DigiD, neem dan contact op met je gemeente om de WOZ-beschikking op te vragen.

WOZ-taxatieverslag

Het WOZ-taxatieverslag geeft inzicht hoe de WOZ-waarde is vastgesteld. Er staan bijvoorbeeld een aantal kenmerken van de woning in. Gemeenten sturen het taxatieverslag vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. Dan staat het ook inMijnoverheid.nl. Maar opvragen bij de gemeente kan ook.

Goedkope taxatie: hybride taxatie

Bij een hybride taxatie wordt de waarde van je woning bepaald op basis van online data. Een taxateur controleert achter zijn bureau deze waarde.

Bijna alle hybride taxaties worden uitgevoerd door Calcasa. Hun product heet 'Desktop Taxatie'. Een Desktop Taxatie kost €95 als je het rechtstreeks bij Calcasa aanvraagt. Vraag je het aan via een hypotheekverstrekker? Dan krijg je soms korting.

Bij de nieuwe aanbieder Homematrix kost een hybride taxatie €89.

Ook de Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bieden hybride taxaties aan. Dan heet het een Bureauwaardering. De prijs hiervan varieert tussen de €150 en €250.

Let op: een aantal hypotheekaanbieders accepteert alleen de CalcasaDesktop Taxatie.

Wanneer kan ik de Desktop Taxatie gebruiken?

Maar liefst 26 hypotheekaanbieders accepteren de Desktop Taxatie bij een nieuwe hypotheek, een verhoging of wijziging. Daarvan mag bij 23 het hypotheekbedrag maximaal 90% van de marktwaarde van de woning zijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij ING, Rabobank en Triodos Bank. A.s.r. en bunq gaan tot maximaal 80% (peildatum: 17 mei 2024).

Calcasa heeft een overzicht van alle geldverstrekkers die deDesktop Taxatie accepteren.De Desktop Taxatie kan ook voor hypotheken metNationale Hypotheek Garantie(NHG). En voor een extra hypotheek om te verbouwen of te verduurzamen.

In sommige situaties gelden aanvullende voorwaarden voor een taxatie. Vraag dus vooraf aan de hypotheekaanbieder wat nodig is in jouw situatie: een hybride taxatie of een uitgebreide taxatie op locatie.

Voor- en nadelen hybride taxatie

Voordelen

  • Geen taxatie op locatie nodig
  • Je ontvangt de taxatie binnen een paar uur
  • Lage kosten

Nadelen

  • Een hybride taxatie kan niet altijd. Bijvoorbeeld bij een hypotheek van 100% van de marktwaarde.
  • Door de online taxatie worden specifieke waardeverhogende kenmerken van je woning niet altijd meegenomen in de taxatie. Hierdoor kan de waarde lager uitvallen dan bij een uitgebreide taxatie op locatie.
  • Voldoet de een hybride taxatie niet aan alle voorwaarden van de geldverstrekker? Dan moet er alsnog een taxtie op locatie plaatsvinden.

Prijzige taxatie: uitgebreid op locatie

Bij een uitgebreide taxatie bezoekt de taxateur de woning om de waarde vast te stellen. Bij de taxatie worden alle kenmerken van je huis meegenomen. Het duurt gemiddeld een week voor je het rapport ontvangt. De kosten voor een taxatie van een huis op locatie liggen tussen de €600 en €800.

Waar moet je op letten als je een taxateur inschakelt?

De taxateur mag niet je aankoopmakelaar zijn of de makelaar van de verkoper. Verder is het belangrijk dat de taxateur voldoende kennis heeft over de lokale huizenmarkt om een verantwoorde taxatie te kunnen uitbrengen.Vraag bij de prijs van een taxatie of alle kosten zijn inbegrepen.

Voorwaarden taxatierapport op locatie

Elke geldverstrekker kan eigen voorwaarden stellen aan de taxatie. Vraag aan jehypotheekverstrekker waar de taxatie aan moet voldoen. Deze voorwaarden gelden altijd:

  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op de datum van het bindende aanbod voor de hypotheek.
  • Het validatie-instituutNWWI moet het rapport valideren. Deze instantie checktof de taxateur alle regels heeft gevolgd. De kosten van de validatiezijnverwerkt in de prijs van het taxatierapport.

Alleen een indicatie van de marktwaarde nodig?

Wil je een bod uitbrengen op een huis? Je kunt bij het Kadaster opvragen voor welke prijzen soortgelijke woningen in de buurt zijn verkocht. Of kijk op Funda naar de vraagprijzen van woningen die in de buurt te koop staan.

Sinds een paar jaar zijn deWOZ-waarden van woningen openbaar beschikbaar via hetWOZ-waardeloket.Je kunt hier gratis en snel de WOZ-waarde van woningen bekijken. Handig als je alleen een indicatie van de marktwaarde nodig hebt.Bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een overlijden of voor eenbezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Taxatie woning voor je hypotheek l Consumentenbond (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 5892

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.