Taxatierapport: kosten en betekenis | De Hypotheker (2024)

Wat is een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van je woning door een (beëdigd) taxateur, in de vorm van een onafhankelijk taxatierapport. Een woningtaxatie is belangrijk wanneer je de woning wilt kopen, verkopen of verzekeren. Degene die de taxatie uitvoert is de taxateur.

Wat is een taxatierapport?

De taxatiewaarde van een bestaande woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek en moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur, die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning. Als de makelaar/taxateur een woning taxeert, geeft hij/zij een zo exact mogelijke indicatie van de waarde van de woning en brengt daarover een taxatieverslag of taxatierapport uit. Tegenwoordig accepteren steeds meer hypotheekverstrekkers ook een desktoptaxatie: een woningtaxatie op afstand.

Koop je eennieuwbouwwoning, dan is een taxatierapport meestal niet verplicht om een hypotheek te krijgen. Boven een bepaalde koopsom eisen sommige hypotheekverstrekkers een taxatie, bijvoorbeeld boven de 750.000 euro.

Waarom een huis taxeren?

Je vraagt je misschien af: waarom is een taxatierapport nodig? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bij het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop van een bestaande woning is een onafhankelijk taxatierapport verplicht. Als je je huis wilt gaan verkopen is een woningtaxatie niet verplicht, maar je kunt een taxatie laten uitvoeren om een goede verkoopprijs te bepalen.

Je kunt je huis ook laten taxeren als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente. Op die manier kun je gefundeerd bezwaar maken. Tot slot kan een taxatie nodig zijn als je de herbouwwaarde van je huis moet laten bepalen voor het berekenen van de premie voor je opstalverzekering.

Hoe krijg ik een taxatie?

Voor de taxatie van je huis heb je een beëdigd taxateur nodig. Je kunt zelf op zoek gaan naar zo’n taxateur, maar via De Hypotheker kun je de taxatie ook laten regelen. Wij beschikken namelijk over goede contacten met erkende taxateurs, via wie je een gevalideerd taxatierapport kunt laten maken.

Taxatiekosten: hoeveel kost een taxatie?

De kosten voor een taxatierapport staan niet vast en de prijzen verschillen per taxatiebureau en makelaar en zijn soms onderhandelbaar. Over het algemeen kun je uitgaan van een bedrag vantussen de € 550 en € 1.000, afhankelijk van het aantal uren dat een taxateur aan een rapport kwijt is. Het kan dus lonen om bij verschillende taxateurs een offerte op te vragen.

Soms worden de kosten voor de waardebepaling van een woning vastgesteld aan de hand van een promillage, met een minimum en maximum bedrag. Hoe hoger de getaxeerde waarde van je woning, hoe hoger de kosten voor taxatie. Tegenwoordig werken taxateurs vaak met een vast tarief, waar de extra kosten al bij inbegrepen zitten. Door dit vaste tarief (dat je kunt opvragen bij de taxateur) weet je van te voren precies wat de kosten voor de taxatie van je woning zijn.

Wie betaalt het taxatierapport?

Bij het kopen van een huis zijn de kosten van de taxatie voor rekening van de koper. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe lang duurt het opstellen van een taxatierapport?

Hoe lang het precies duurt voordat het taxatierapport is opgesteld kan verschillen per taxateur. In de meeste gevallen zal het taxatierapport binnen enkele dagen tot één week na de woningtaxatie worden toegestuurd.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

Omdat een huistaxatie een momentopname is, verbinden hypotheekverstrekkers een geldigheidstermijn aan een taxatierapport. Die termijn kan per hypotheekverstrekker verschillen, maar is in de meeste gevallen zes maanden.

Waardebepalende factoren bij een taxatie

Factoren die belangrijk zijn voor een huistaxatie die de waarde van een woning mede bepalen zijn onder andere:

  • Locatie, ligging en stand
  • Grootte, aard en inrichting van het terrein c.q. de opstal
  • Verhuurd of niet verhuurd
  • Eigendom van de ondergrond (erfpacht)
  • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
  • Bouwkundige en installatietechnische kwaliteit
  • Marktsituatie

Bijkomende kosten taxatierapport: verschotten

Verschotten zijn extra gemaakte kosten voor het uitbrengen van een taxatierapport. Voor de woningtaxatie zijn taxatiemodellen en de (lokale) kennis van de makelaar niet altijd voldoende. Er zijn immers factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning die men niet kan zien, zelfs niet bij de opname door een taxateur. Het is van belang dat de taxateur wel op de hoogte is van deze omstandigheden omdat zij een positief of juist negatief effect hebben op de waarde van de woning.

De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar dit soort factoren. Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn: veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing. Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d. Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot. Informatie van het kadaster. Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. Deze kosten vallen onder de 'verschotten'.

Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. Voor zover bekend, bedraagt het maximum tarief voor verschotten € 70,-. In nagenoeg alle gevallen zal de taxateur naast het raadplegen van het Kadaster ook een onderzoek uitvoeren naar de eigendomspapieren. Dit lijkt overbodig. Helaas blijkt uit de praktijk dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is en gerechtigd is om te verkopen. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten.

Gevalideerd taxatierapport

Meestal eisen hypotheekverstrekkers dat de waardebepaling van een taxateur gecontroleerd en gevalideerd wordt door een validatie-instituut. Een validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT) ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoet aan de (internationale) normen. Het validatie-instituut dat is aangesloten bij het NRVT is het NWWI.

Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd en onafhankelijk taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.

Taxatierapport: kosten en betekenis | De Hypotheker (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5896

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.