Woningrapport nodig? Bestel online bij het Kadaster (2024)

Woningrapport nodig? Bestel online bij het Kadaster (1)

Een Woningrapport is een uitgebreid rapport over een woning, dat een goede basis kan zijn voor de waardebepaling. U kunt de informatie uit het Woningrapport bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen hoeveel u wilt bieden als u een huis wilt kopen.

U ontvangt de volgende informatie:

 • wie de eigenaar is
 • een kaart van de omgeving
 • een Kadastrale kaart
 • bouwjaar, inhoud en oppervlakte
 • foto’s van de woning en de straat
 • monumentale status
 • energielabel (als deze definitief is vastgesteld)
 • geschatte waarde van de woning
 • verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving
 • prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland

Somsis hetWoningrapport niet beschikbaar. Ook kunnen wij in een Woningrapport niet altijd alle onderdelen opnemen.

Woningrapport snel ontvangen

Na bestelling via de webwinkel ontvangt u een e-mail met een link waarmee u de informatie kunt downloaden.

Status Woningrapport

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkent het Woningrapport als onderdeel van het taxatierapport en de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Woningrapport soms niet beschikbaar

Niet van alle huizen in Nederland is woninginformatie beschikbaar. U kunt geen Woningrapport opvragen als:

 • het Kadaster nog niet over adresgegevens beschikt (bijvoorbeeld bij een huis in aanbouw)
 • de adresgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • het om een bedrijfspand gaat
 • het adres aan meerdere kadastrale percelen is gekoppeld

Vraag en antwoord

In het Woningrapport staan gegevens van het Kadaster en informatie uit andere bronnen.

Informatie van het Kadaster:

 • een kaart van de omgeving
 • perceelsinformatie (onder andere eigenaar en oppervlakte)
 • woninginformatie (bouwjaar, inhoud, vloeroppervlak en informatie of het een monument is)
 • Kadastrale kaart (ligging van het kadastrale perceel met de omliggende percelen en een indicatie van de grenzen)
 • de geschatte waarde van het huis
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de omgeving

Informatie uit andere bronnen:

 • foto’s van de woning en de straat, bron: Cyclomedia
 • het energielabel, bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • de prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland, bron: CBS/Kadaster

U kunt het Woningrapport alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer kunt u wel informatie over het eigendom, de kadastrale grootte en de verkoopprijs opvragen. Ook kunt u gegevens over hypotheken en beslagen van een bepaalde woning bestellen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie.

Als u liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u het Woningrapport niet bestellen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen via de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie.

Helaas kunnen wij het Woningrapport niet per post bezorgen.Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt udan wel bestellen en met de post laten bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie en de pagina Hypotheekinformatie.

Als een akte bij de notaris is ondertekend, stuurt de notaris deze naar het Kadaster ter inschrijving. De verkoopprijs is bekend zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Het is mogelijk dat een recente verkoopprijs nog niet zichtbaar is op het product Koopsominformatie. De koopsominformatie wordt maandelijks bijgewerkt. Rond de 20e van de kalendermaand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar.

De verkoopprijs is niet bekend als:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000.

Het Kadaster beheert de openbare registers in Nederland. Hierin zijn onder meer eigendoms- en hypotheekakten opgenomen. Iedereen mag deze stukken opvragen. Dat is wel tegen betaling. Als u deze gegevens bij ons opvraagt, weet u dus zeker dat u deze van een onafhankelijke partij krijgt. En dat u ze rechtstreeks bij de bron opvraagt.

Hebt u vragen over een bij het Kadaster gekocht product? Dan helpt onze klantenservice u graag verder. Bel 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

De gegevens die u opvraagt, komen uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Hierin staat een overzicht van de bijgewerkte gegevens van dat moment. De gegevens in de BRK veranderen wanneer nieuwe gegevens over de rechten of toestand van een stuk grond in dit register worden opgeslagen.De gegevens in de kaart worden dagelijks bijgewerkt. De informatie die u ontvangt, is dus maximaal 1 dag oud.

In de opgevraagde gegevens staat vermeld op welk moment u de gegevens hebt aangevraagd.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Woningrapport nodig? Bestel online bij het Kadaster (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5894

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.